Obchodné podmienky služby obyvatelia.eu

v platnom znení (od 1.10.2015)

1. Definícia pojmov

1.1 Prevádzkovateľ - Ing. Maroš Šándor, fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri ČR, IČ: 03046346, e-mail: info@obyvatelia.eu

1.2 Služba - prevádzkovanie webových stránok Spoločenstva na dohodnutej webovej adrese s ďalšími voliteľnými doplnkovými službami

1.3 Zákazník - objednávateľ služby

1.4 Predplatné - obnos, ktorý hradí zákazník prevádzkovateľovi za poskytovanie služby. Predplatné sa hradí na rok dopredu. Výšku predplatného si zákazník s prevádzkovateľom dohodnú obvykle v závislosti na dojednaných službách

1.5 Kontaktné údaje - hlavná a fakturačná e-mailová adresa na strane zákazníka, e-mailová adresa info@obyvatelia.eu na strane prevádzkovateľa

2. Vznik a zánik zmluvného vzťahu

2.1 Vznik zmluvného vzťahu

2.1.1 Zákazník s prevádzkovateľom vstupujú do zmluvného vzťahu dňom pripísania prvého predplatného na účet prevádzkovateľa v reakcii na prvú faktúru, ktorú na požiadanie zákazníka prevádzkovateľ vystavil.

2.2 Zánik zmluvného vzťahu

2.2.1 Vzájomnou dohodou. Zákazník a prevádzkovateľ sa môžu kedykoľvek dohodnúť na ukončení zmluvného vzťahu. Zákazník má v tomto prípade právo na vrátenie pomernej čiastky predplatného.

2.2.2 Neuhradením predplatného. V prípade, že je faktúra za predplatné na ďalšie obdobie viac ako 60 dní po splatnosti stále neuhradená, je prevádzkovateľ oprávnený vystúpiť zo zmluvného vzťahu.

2.2.3 Výpoveďou jednou zo zmluvných strán. Zákazník aj prevádzkovateľ majú právo zmluvu jednostranne vypovedať. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína bežať prvý deň nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Zákazník má v tomto prípade právo na vrátenie pomernej čiastky predplatného.

2.2.4 Porušením zmluvných podmienok. Ak zákazník alebo prevádzkovateľ hrubo poruší svoje povinnosti uvedené v článku 3, je druhá strana oprávnená okamžite vystúpiť zo zmluvného vzťahu. Ak se jedná o pochybenie na strane prevádzkovateľa, má zákazník právo na vrátenie pomernej čiastky predplatného.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1 Práva a povinnosti prevádzkovateľa

3.1.1 Prevádzkovateľ je povinný pre zákazníka zaistiť funkčnú službu, ktorú si zákazník predplatil. Sporadické krátkodobé výpadky a plánované servisné odstávky nie sú porušením tejto povinnosti. O plánovanej odstávke dlhšej ako 6 hodín musí byť zákazník informovaný minimálne 7 dní dopredu. Plánovaná odstávka nesmie prebiehať v intervale od 6:00-22:00.

3.1.2 V prípade, že zákazník zvolí variantu zľavnenej služby s reklamným obsahom, majú prevádzkovateľ a jeho partneri právo analyzovať vecný obsah webových stránok zákazníka (články, dokumenty, diskusiu a pod.) za účelom lepšieho výberu reklamného obsahu.

3.1.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť zákazníkovi alebo tretím stranám v súvislosti s využívaním služby.

3.2 Práva a povinnosti zákazníka

3.2.1 Zákazník je povinný využívať službu výlučne v súvislosti so správou Spoločenstva, pre ktoré je služba prevádzkovaná.

3.2.2 Zákazník zodpovedá za celý obsah stránok (dokumenty, prílohy, diskusné príspevky). Hlavne je zodpovedný za to, že obsah je v súlade s platnými právnymi predpismi.

3.2.3 Zákazník uhradením predplatného dáva prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Súhlas udeľuje zákazník výhradne na úkony súvisiace s poskytovaním objednanej služby.

3.2.4 Zákazník je povinný udržiavať svoje kontaktné údaje v aktuálnom stave, k čomu môže využíť e-mailový kontakt prevádzkovateľa alebo sekciu Administrácia/Nastavenia na webových stránkach služby.

4. Záverečné ustanovenia

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že k oficiálnej komunikácii v súvislosti s ich obchodným vzťahom slúžia Kontaktné údaje uvedené v bode 1.5

4.2 Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť tieto Obchodné podmienky a túto zmenu je povinný oznámiť zákazníkovi. Nové Obchodné podmienky vstupujú do platnosti uhradením ďalšieho predplatného, do tej doby sa zmluvný vzťah riadi predchádzajúcimi Obchodnými podmienkami.

4.3 V prípade, že sa niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok stanú z akéhokoľvek dôvodu neplatnými, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.